Joyce van Reijn
Joyce van Reijn Foto: Remco Filippo

Bijna een kwart eeuw raadslid

Algemeen

Bijna een kwart eeuw lang en onafgebroken zat Joyce van Reijn voor de PvdA in de gemeenteraad van Leiderdorp. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart dit jaar heeft ze zich bewust lager op de lijst laten zetten en in maart nam ze afscheid van de Leiderdorpse politiek. Het Leiderdorps Weekblad keek met haar terug op haar o zo lange raadslidmaatschap.

Tekst: Nelleke Thissen

Via een familielid raakte Joyce van Reijn midden negentiger jaren geïnteresseerd in de lokale politiek en met name in de PvdA. Eerst trad ze toe tot het bestuur van deze partij, vervolgens werd ze burgerraadslid. Twee jaar later stond ze voor de verkiezingen van maart 1998 als vierde kandidaat op de PvdA lijst. De partij haalde drie zetels maar dankzij voorkeursstemmen werd Joyce (toen 28 jaar) toch gekozen in de gemeenteraad.

Was dat voor jou onverwacht? 

“Het was toen niet mijn plan de raad in te gaan. Ik had een baan en gezin met dochter van anderhalf jaar. De verwachting was dat de PvdA maximaal drie zetels zou halen. Dat ik als eerste vrouw op de lijst met voorkeursstemmen toch gekozen zou worden zag ik niet aankomen. 

Toch heb ik het raadswerk opgepakt. Dat was ik aan de kiezer verplicht, vond ik. Het bleek goed te regelen te zijn omdat de vergaderingen hoofdzakelijk in de avonduren plaats vonden en mijn kind dan in bed lag.”

Als nieuwkomer moest je je het raadswerk eigen maken. 

“Dankzij de twee jaar burgerraadslid daarvoor had ik al wat ervaring opgedaan. Wel is het raadslidmaatschap intensiever. Maar ik merkte dat ik snel stukken lees en de essentie eruit haal. Bovendien waren mijn toenmalige fractiegenoten Victor Molkenboer en Ramon Thunnissen twee zeer ervaren politici. Van hen heb ik veel geleerd.“ 

Tijdens Van Reijn’s eerste raadsperioden, waarin haar partij mede aan het Leiderdorpse roer zat, stonden talloze grote projecten op de politieke agenda. Als gevolg van de verbreding van de A4 moest het gebied aan weerskanten van de rijksweg ontwikkeld worden. Dat was vastgelegd in het zogenaamde W4-plan. Tevens passeerde het Centrumplan de revue. Dat omvatte onder meer sloop van het oude en bouw van het huidige gemeentehuis en verandering van de verbinding Winkelhof en Santhorst, de huidige Laan van Berendrecht. 

Wat waren voor jou zelf de meest belangrijke politieke onderwerpen?

“Grote projecten zijn natuurlijk het meest zichtbaar. Die wilde ik echter niet in mijn portefeuille wegens mogelijke belangenvermenging met mijn baan. Ik werkte bij het toenmalige ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,red.). Maar nog belangrijker: de reden waarom ik de politiek ben ingegaan is om mensen die het minder hebben een kans te bieden om maatschappelijk mee te blijven doen, hen bestaanszekerheid te bieden. Mijn hart ligt dan ook bij het sociaal domein, jeugdbeleid, WMO-beleid en onderwijs. 

Ik heb me altijd toegelegd op het minimabeleid. Een voorbeeldje: we hebben ons hard gemaakt om uit het sociaal domein budget voor gezinnen die dat niet kunnen betalen een laptop te financieren. Kinderen hebben die nodig voor school. Leiderdorp was één van de eerste Nederlandse gemeenten die dit deed”.

In de afgelopen 24 jaar zag Van Reijn de nodige onderwerpen voorbijkomen en raadsleden en colleges van B&W komen en gaan. Ook ging in 2002 het aantal raadszetels van 19 naar 21 toen ook het dualisme werd ingevoerd. Vanaf dat moment maakten wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad en konden daarmee zichzelf niet meer controleren. Dat zo het College van B&W op grotere afstand van de Raad kwam te staan noemt Van Reijn een verbetering. Al stemmen wethouders onderwerpen nog wel af met de eigen fractie af, weet ze. 

Is het politieke klimaat veranderd in vergelijking met je beginperiode?

“Ondanks politieke verschillen zetten we ons in mijn begintijd allemaal in voor het algemeen Leiderdorps belang en zochten daarvoor naar een raadsbreed akkoord. Dit is naar mijn gevoel verdwenen. Nu wordt vooral geprobeerd te scoren om de gunst van de kiezer te winnen en worden zaken beloofd die we als gemeente niet waar kunnen maken zoals de brug dicht tijdens de spits. Daar gaat de provincie over. En ook is er helemaal geen sprake van een fusie met Leiden. 

Wat mij betreft allemaal losse flodders, korte termijn denken. Dat gebeurde in het verleden veel minder. Ook de sfeer was beter. De discussie is nu harder en het vertrouwen in de politiek afgenomen. Dat blijkt onder meer uit de lagere opkomst bij de verkiezingen en de groei van lokale partijen. Ook in Leiderdorp is dit nu de grootste partij.”

Toch heeft Joyce van Reijn in haar 24-jarige zittingsperiode veel voldoening in het raadswerk ondervonden. In dit verband roemt ze de samenwerking met haar eigen fractiegenoten die, zo zegt ze, altijd de schouders eronder zetten. Daarnaast heeft ze het gevoel op sociaal terrein samen met andere fracties het nodige te hebben kunnen doen. 

Wat zijn belangrijke dingen die je als raadslid hebt gerealiseerd. 

“Voorop gesteld deed ik dat altijd in samenwerking met andere raadsleden. Bijvoorbeeld de realisatie van de natuurspeeltuin in De Bloemerd. Aan dat project heb ik samen gewerkt met Riny Vons (voormalig GL raadslid, red), die het voortouw heeft genomen. Verder heb ik me hard gemaakt voor de komst van Incluzio, de welzijnsorganisatie waarin een aantal instellingen zijn opgegaan. En eerder was ik inhoudelijk betrokken bij de realisatie van het gebouw De Sterrentuin dat huisvesting biedt aan culturele en maatschappelijke instanties waaronder Incluzio.”

Wat heeft je doen besluiten om nu te stoppen?

“Ik heb er heel lang over nagedacht. Tot nu toe ben ik steeds gemotiveerd genoeg geweest om door te gaan. Toch wil ik nu meer tijd besteden aan mijn gezin, familie en vrienden. Ook heb ik een achterstand met het bekijken van Netflix series”, voegt ze er lachend aan toe. “Verder kan ik wellicht een aantal stappen zetten in mijn baan. Mijn keuze is bovendien vergemakkelijkt doordat er nu een ploeg klaar staat met zowel ervaren als nieuwe mensen met nieuwe ideeën. En dankzij de combinatielijst van PvdA en GroenLinks is de fractie qua zetelaantal groter en kan wellicht een steviger geluid in de Leiderdorpse gemeenteraad laten klinken dan de afgelopen raadsperioden mogelijk was.”

Je was 28 jaar toen je raadslid werd. Waarom zouden jongeren de lokale politiek moeten ingaan?

“Het is lastig mensen en met name jongeren hiervoor te enthousiasmeren. Toch is het goed dat ook jonge mensen in de raad komen. Zij hebben andere invalshoeken, meer begrip voor de belangen van jongeren bijvoorbeeld op het gebied van sport en vertier. Via het raadswerk geef je meer sturing in je eigen gemeente. Vanaf de zijlijn kun je niks doen. In de gemeenteraad zoek je met anderen naar oplossingen.”

Op 23 maart nam Joyce van Reijn na 24 jaar afscheid van de Leiderdorpse politiek. Als dank voor haar inzet voor de maatschappij is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant