Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het kantoorgebouw Statenhof, naast winkelcentrum Winkelhof aan de Engelendaal in Leiderdorp.
Het kantoorgebouw Statenhof, naast winkelcentrum Winkelhof aan de Engelendaal in Leiderdorp. (Foto: Johan Kranenburg)

Twijfels over informatievoorziening en besluitvorming Statenhof

  Ingezonden

Cock Huigen (oud-VVD wethouder in Leiderdorp en oud-Statenlid) en Bernard Revet (50Plus) zijn het niet eens met het besluit van het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders om in principe medewerking te verlenen aan de transformatie van het kantoorgebouw aan de Statenhof tot een appartementengebouw met plek voor 206 studenten. Ze zetten vraagtekens bij de besluitvorming en vinden dat beter onderzocht had moeten worden of het gebouw gebruikt kan worden voor seniorenwoningen.

Hieronder de ingezonden brief die zij stuurden aan het Leiderdorps Weekblad. In de rubriek Lezers Schrijven van de krant van woensdag 4 september is een verkorte versie van deze brief geplaatst.

Senioren wordt wakker en kom op voor jezelf

Het artikel in het Leiderdorps weekblad over de verbouwing van de Statenhof voor buitenlandse studenten doet veel stof opwaaien. Wij willen hieraan toevoegen de vraag  of de informatievoorziening en besluitvorming wel rechtmatig is verlopen en of er voldoende naar alternatieven is gekeken. Met name de In  het coalitieakkoord aangehaalde steun aan ouderen komt in dit plan helemaal niet aan de orde.

 "Ouderen betekenen ook veel voor onze samenleving. Daarom verdienen ze aandacht steun" " Het bouwen van levensbestendige koopappartementen stimuleren ten einde de vergrijzing in de wijken met koopwoningen op te lossen, de ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, en de doorstroming met jongere gezinnen in de wijken met koopwoningen te bevorderen."

De aankondiging in het Leiderdorps Weekblad was voor veel mensen een complete verrassing. De georganiseerde informatieavond is druk bezocht door inwoners die zich zorgen maakten. Immers is het geheel onzeker wat de gevolgen zijn van 206 internationale studenten die om en in de nabijheid van de Winkelhof moeten leven.

De demografische ontwikkelingen  van Leiderdorp tonen aan  dat ook hier de populatie senioren toeneemt. Vanuit het provinciale Seniorenberaad van de VVD is daarom voorgesteld om de mogelijkheden te onderzoeken om de Statenhof geschikt te maken voor betaalbare  bewoning door senioren, met name aanleunwoningen voor zorgbehoevende senioren. Temeer omdat Statenhof centraal is gelegen, in de nabijheid  van  allerlei voorzieningen, zoals winkels, gezondheidscentrum, dagopvang etc.  Een bijkomend voordeel daarbij is dat  dan ook de doorstroming kan worden bevorderd zodat starters ook een woning kunnen krijgen in Leiderdorp.

Vraagtekens bij de besluitvorming

Bij het principebesluit om de Statenhof te verbouwen voor internationale studenten, is het alternatief om voor senioren te gaan bouwen niet of nauwelijks onderzocht. De besluitvorming over dit plan niet transparant en  het moment van de  aankondiging  is discutabel.

Met de Raadsinformatiebrief van 9 juli 2019 (Z/19/080224/160637) kondigt B&W het voornemen aan om in principe planologische medewerking te verlenen aan het bouwplan dat de transformatie behelst van het kantoorpand Statenhof (Reaal L-6) naar 206 studentenwoningen voor met name internationale studenten. In deze brief worden de leden van de Raad tevens uitgenodigd voor een inloopavond op 18 juli 2019.  Tevens wordt in deze brief aangegeven op welke wijze B&W rechtvaardigen (kruimelprocedure) dat  er een omgevingsvergunning mag worden verleend. Een alternatief voor het bouwen van aanleunwoningen voor senioren is niet onderzocht. Ook kunnen vraagtekens worden gezet bij de participatie van en informatie aan belanghebbenden.

De brief van 9 juli is ter info geagendeerd voor de raadvergadering van 9 september 2019. Het is opmerkelijk dat zo'n belangrijke brief net voor de vakantieperiode verschijnt en dat de datum  van de informatieavond zo kort daarna is. Daarnaast zijn de leden van de gemeenteraad ook afwezig en zijn er geen vergaderingen gepland.  In de brief wordt niet gevraagd om een beslissing van de Raad en deze  wordt ook niet behandeld in het Politiek Forum.  Of op deze wijze de besluitvorming over dit project moet plaatsvinden, is op z'n minst discutabel en verdient niet de schoonheidsprijs.

In deze brief staan ook een aantal opmerkelijke argumentaties waarom de procedure kan worden versneld en een omgevingsvergunning kan worden  verleend. Daarnaast zijn alle argumenten toegeschreven naar de bouw van studentenwoningen.  Vraagtekens kunnen worden gezet bij de analyse over het parkeer probleem. Een parkeernorm wordt maar één keer getoetst: bij de omgevingsvergunning.  Echter deze is moeilijk afdwingbaar, alleen via parkeervergunningen. Verder wordt er geen analyse gehouden indien er bewoning voor  senioren zou zijn.

Andere aspecten

Verder  wordt in de Raadsinformatiebrief ook niet gesproken over mogelijke overlast. In dit artikel gaat het te ver om daar uitputtend op in te gaan. Je mag echter van onze vertegenwoordigers in de Raad verwachten dat zij dit wel zullend doen. In een gesprek met enkele raadleden hierover werd geopperd dat "jullie kunnen toch bezwaar aantekenen". Dit is naar onze mening niet de juiste weg.

Tenslotte zijn er ook signalen dat er een voornemen is om op de plaats van het voormalig gemeente huis ook een voornemen is om daar een flat te gaan bouwen. Dit zou in de procedure  voor de  omgevingsvergunning in samenhang met de voorgestelde transformatie van de Statenhof moeten worden meegenomen.

Gerede twijfels: Uitstel beslissing en aanvullend onderzoek

Onze conclusie is dat er  gerede twijfels zijn over de besluitvorming, informatievoorziening en de rechtmatigheid voor de voorgestelde transformatie van de Statenhof naar studentenwoningen. Er zijn voldoende redenen  om de beslissing uit te stellen en een aanvullende studie te verrichten naar de mogelijke overlast van studentenhuisvesting en daarnaast naar de mogelijkheden om seniorenhuisvesting te realiseren. Daarmee zijn de belangen van de bewoners van Leiderdorp in het algemeen en  senioren in het bijzonder gediend. Het probleem van Leiden voor de huisvesting van  internationale studenten hoeft niet ten koste te gaan van de bewoners van Leiderdorp.

Cock Huigen  en Bernard Revet

Meer berichten