Foto: c. v.d. Laan .
Foto: c. v.d. Laan . Foto: Corrie van der Laan

Onderzoek Rietschans en Touwbaan: Snelheidsverlaging, bredere fietspaden, smallere rijbaan en eenrichtingsverkeer

Algemeen

De Rietschans en Touwbaan zijn alleen veilig(er) voor fietsers te krijgen als de snelheid voor automobilisten omlaag gaat naar 30 kilometer per uur, fietspaden verbreed worden, rijbanen versmald en eenrichtingsverkeer voor fietsers wordt ingesteld. Dat blijkt uit onderzoek van Sweco naar aanleiding van het ongeval in maart waar de 12-jarige Nino bij om het leven kwam.

Geadviseerd wordt om een lokale snelheidsverlaging naar 30 km/u rondom het kruispunt Touwbaan-Rietschans in te stellen. ‘Instellen van een lokale snelheidsverlaging bevordert de verkeersveiligheid rondom het kruispunt. Een lagere gereden snelheid betekent een afname in de onderlinge snelheidsverschillen tussen het doorgaande verkeer en het afslaande verkeer.’ Drempels zijn daarbij en optie.

Touwbaan

Langs de Touwbaan is de weg al zo breed als mogelijk. Daarbinnen is gekeken welke mogelijkheden er zijn. Maar, een uitbreiding van de weg is nodig om tot een veilige en overzichtelijke verkeerssituatie te komen. ‘Voor de Touwbaan betekent dit dat het profiel tot minimaal 2.00m buiten de huidige gemeentelijke kadastrale grenzen zal moeten worden verbreed.’ Die grond heeft de gemeente nu niet, en onduidelijk is welke mogelijkheden daartoe zijn.

Als dat niet lukt zijn er twee mogelijkheden. Smalle rijbanen voor gemotoriseerd verkeer waarbij bij het passeren van ander verkeer over het fietspad moet worden gereden, of bredere rijbanen voor gemotoriseerd verkeer en smalle fietspaden. Deze twee maatregelen voldoen allebei niet aan de eis om te allen tijde voldoende ruimte hebben om comfortabel en veilig te kunnen fietsen over zowel de Touwbaan als de Rietschans.

Rietschans

Aan de Rietschans zijn wel mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo zou de gemeente er goed aan doen om eenrichtingsverkeer voor fietsers in te stellen. Fietsers kunnen middels eigen fietspaden langs de Rietschans rijden en hoeven niet meer op de rijbaan te mengen met het overige verkeer. Daar zijn aanpassingen voor nodig. Zo zou de rijbaan van 7.8 naar 6,2 worden teruggebracht. Twee brede fietspaden langs de weg en nog ruimte voor voetpaden.

Door het ‘uitbuigen’ van de Rietschans naar het zuiden ontstaat er ruimte aan de noordzijde om zowel het eenrichtingsfietspad in te passen als het kunnen creëren voor opstelruimte voor fietsers die vanaf de Rietschans oost naar de Touwbaan willen. Fietsers kunnen dan de situatie op het kruispunt overzien alvorens ze oversteken.

Andere maatregelen

Andere maatregelen die zijn onderzocht zijn bijvoorbeeld het versoberen van de schoolzone. Automobilisten krijgen door de gekleurde paaltjes een ‘overload’ aan informatie binnen. En dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede. ‘Scholieren komen en vertrekken enkel rond de reguliere schooltijden.’ Daarbuiten zorgt de markering afleidend voor weggebruikers. ‘Aanbevolen wordt hierom om de vormgeving van de schoolzone te versoberen tot enkel behoud van de markering ‘Schoolzone’ conform de huidige situatie.’

Ook wordt voorgesteld een deel van het terrein van de Renault, in de bocht van de Rietschans naar de Touwbaan, te vergroenen. Dat zorgt voor meer overzicht.

Tot slot adviseert het bureau de gemeente om aan te haken met bewustwordingscampagnes. Dode hoeklessen op scholen, doortrapdagen, zichtbaarheidscampagnes en inzetten op slimme snelheidsmeters.

Hoe verder

Het college gaat met het rapport aan de slag om een voorstel voor de gemeenteraad op te stellen. In dat voorstel staat een vertaling van het rapport naar een ‘concept oplossingsrichting.’ Het vervolgproces is afhankelijk van de keuze die door de raad wordt gemaakt. De gemeenteraad is voorgesteld om op 26 februari en 4 maart in debat te gaan over het rapport. In januari is er een informatieavond voor de raadsleden.

Het college heeft goede hoop: ‘We verwachten dat door een set van concrete maatregelen op te nemen in het voorstel, we in het gehele gebied een verbetering kunnen realiseren.’

Uit de krant